AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini lacresta.es pertanyen a La Cresta Marlai, SL, amb domicili fiscal al Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL és B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de La Cresta Marlai, SL o de terceres persones amb qui La Cresta Marlai, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La Cresta Marlai, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. La Cresta Marlai, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Cresta Marlai, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a lacresta.es tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La Cresta Marlai, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
La Cresta Marlai, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La Cresta Marlai, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per La Cresta Marlai, SL

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal La Cresta Marlai, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a La Cresta Marlai, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cresta Marlai, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.
AVISO LEGAL

De acuerdo con el artículo 10 de la Lei 24/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electronico, informamos que esta página web y el dominio lacresta.es pertenecen a La Cresta Marlai, SL, con domicilio fiscal en Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL es B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad del contenido de esta web, tanto los logotipos, textos, fotografías, diseños,  referencias de productos u otros elementos, así como la estructura de la página web, diseño, combinación de colores o la forma de presentación de los contenidos, está afectado por los derechos de propiedad intelectual e industrial de la titularidad de La Cresta Marlai, SL o de terceras personas con quien La Cresta Marlai, SL ha convenido su uso. Estos derechos deben de ser respetados por los usuarios de la página web. La Cresta Marlai, SL difunde toda esta información por medio de su página web con la finalidad de hacer publicidad de sus productos y actividad. La Cresta Marlai, SL advierte que todos estos elementos y referencias únicamente pueden ser utilizados para esta finalidad y citando siempre su procedencia y referencia de identificación. No es lícita su transformación o alteración, ni tampoco la comunicación púalica o cualquier otra forma de explotación para cualquier técnica o procedimiento sin autorización expresa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
El usuario de esta página web accede a ella por cuenta e iniciativa propia. La Cresta Marlai, SL no se responsabiliza de los errores u omisiones que puedan afectar a sus contenidos. Las referencias que se presentan a lacresta.es tienen una función exclusivamente informativa y no obligan al titular de la página web hasta la confirmación de la aceptación de un contrato. La Cresta Marlai, SL no podrá ser considerada responsable de ningún daño derivado de la utilización de esta página web, ni de ninguna actuación realizada sobre la base de la información que se facilita.

La Cresta Marlai, SL declina cualquier responsabilidad respecto a la información de cualquier tipo contenida en otras páginas web en las cuales se pueda acceder mediante de enlaces de esta página web. La función de los enlaces introducidos en la página web es la de informar sobre la existencia de otras fuentes de información sobre el tema tratado en la página origen y no supone ninguna sugerencia o invitación al usuario a visitar las páginas web de destino. La Cresta Marlai, SL no es responsable del resultado obtenido a través de estos enlaces que no son controlados ni verificados por La Cresta Marlai, SL.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, La Cresta Marlai, SL informa que los datos personales recogidos desde esta página web no serán registrados en ningún fichero ni serán objeto de ningún tipo de tratamiento, sin que serán utilizadas únicamente para atender las solicitudes de información de las personas que se dirijan a La Cresta Marlai, SL por este medio. Únicamente se incorporarán a los ficheros de La Cresta Marlai, SL con el consentimiento previo de los interesados y en ningún caso serán cedidas a terceros sin el consentimiento previo.
AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini lacresta.es pertanyen a La Cresta Marlai, SL, amb domicili fiscal al Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL és B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de La Cresta Marlai, SL o de terceres persones amb qui La Cresta Marlai, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La Cresta Marlai, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. La Cresta Marlai, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Cresta Marlai, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a lacresta.es tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La Cresta Marlai, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
La Cresta Marlai, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La Cresta Marlai, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per La Cresta Marlai, SL

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal La Cresta Marlai, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a La Cresta Marlai, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cresta Marlai, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

CASTELLANO

AVISO LEGAL

De acuerdo con el artículo 10 de la Lei 24/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electronico, informamos que esta página web y el dominio lacresta.es pertenecen a La Cresta Marlai, SL, con domicilio fiscal en Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL es B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad del contenido de esta web, tanto los logotipos, textos, fotografías, diseños,  referencias de productos u otros elementos, así como la estructura de la página web, diseño, combinación de colores o la forma de presentación de los contenidos, está afectado por los derechos de propiedad intelectual e industrial de la titularidad de La Cresta Marlai, SL o de terceras personas con quien La Cresta Marlai, SL ha convenido su uso. Estos derechos deben de ser respetados por los usuarios de la página web. La Cresta Marlai, SL difunde toda esta información por medio de su página web con la finalidad de hacer publicidad de sus productos y actividad. La Cresta Marlai, SL advierte que todos estos elementos y referencias únicamente pueden ser utilizados para esta finalidad y citando siempre su procedencia y referencia de identificación. No es lícita su transformación o alteración, ni tampoco la comunicación púalica o cualquier otra forma de explotación para cualquier técnica o procedimiento sin autorización expresa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
El usuario de esta página web accede a ella por cuenta e iniciativa propia. La Cresta Marlai, SL no se responsabiliza de los errores u omisiones que puedan afectar a sus contenidos. Las referencias que se presentan a lacresta.es tienen una función exclusivamente informativa y no obligan al titular de la página web hasta la confirmación de la aceptación de un contrato. La Cresta Marlai, SL no podrá ser considerada responsable de ningún daño derivado de la utilización de esta página web, ni de ninguna actuación realizada sobre la base de la información que se facilita.

La Cresta Marlai, SL declina cualquier responsabilidad respecto a la información de cualquier tipo contenida en otras páginas web en las cuales se pueda acceder mediante de enlaces de esta página web. La función de los enlaces introducidos en la página web es la de informar sobre la existencia de otras fuentes de información sobre el tema tratado en la página origen y no supone ninguna sugerencia o invitación al usuario a visitar las páginas web de destino. La Cresta Marlai, SL no es responsable del resultado obtenido a través de estos enlaces que no son controlados ni verificados por La Cresta Marlai, SL.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, La Cresta Marlai, SL informa que los datos personales recogidos desde esta página web no serán registrados en ningún fichero ni serán objeto de ningún tipo de tratamiento, sin que serán utilizadas únicamente para atender las solicitudes de información de las personas que se dirijan a La Cresta Marlai, SL por este medio. Únicamente se incorporarán a los ficheros de La Cresta Marlai, SL con el consentimiento previo de los interesados y en ningún caso serán cedidas a terceros sin el consentimiento previo.

AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini lacresta.es pertanyen a La Cresta Marlai, SL, amb domicili fiscal al Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL és B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de La Cresta Marlai, SL o de terceres persones amb qui La Cresta Marlai, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La Cresta Marlai, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. La Cresta Marlai, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Cresta Marlai, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a lacresta.es tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La Cresta Marlai, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
La Cresta Marlai, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La Cresta Marlai, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per La Cresta Marlai, SL

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal La Cresta Marlai, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a La Cresta Marlai, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cresta Marlai, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.
AVISO LEGAL

De acuerdo con el artículo 10 de la Lei 24/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electronico, informamos que esta página web y el dominio lacresta.es pertenecen a La Cresta Marlai, SL, con domicilio fiscal en Carrer Josep Pla, 3 de Bescanó (17162), tel. 972442726. El CIF de La Cresta Marlai, SL es B-17880782. Registre Mercantil de Girona T2395, F32, H GI-40193, I/A (28/12/2005)

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad del contenido de esta web, tanto los logotipos, textos, fotografías, diseños,  referencias de productos u otros elementos, así como la estructura de la página web, diseño, combinación de colores o la forma de presentación de los contenidos, está afectado por los derechos de propiedad intelectual e industrial de la titularidad de La Cresta Marlai, SL o de terceras personas con quien La Cresta Marlai, SL ha convenido su uso. Estos derechos deben de ser respetados por los usuarios de la página web. La Cresta Marlai, SL difunde toda esta información por medio de su página web con la finalidad de hacer publicidad de sus productos y actividad. La Cresta Marlai, SL advierte que todos estos elementos y referencias únicamente pueden ser utilizados para esta finalidad y citando siempre su procedencia y referencia de identificación. No es lícita su transformación o alteración, ni tampoco la comunicación púalica o cualquier otra forma de explotación para cualquier técnica o procedimiento sin autorización expresa de La Cresta Marlai, SL.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
El usuario de esta página web accede a ella por cuenta e iniciativa propia. La Cresta Marlai, SL no se responsabiliza de los errores u omisiones que puedan afectar a sus contenidos. Las referencias que se presentan a lacresta.es tienen una función exclusivamente informativa y no obligan al titular de la página web hasta la confirmación de la aceptación de un contrato. La Cresta Marlai, SL no podrá ser considerada responsable de ningún daño derivado de la utilización de esta página web, ni de ninguna actuación realizada sobre la base de la información que se facilita.

La Cresta Marlai, SL declina cualquier responsabilidad respecto a la información de cualquier tipo contenida en otras páginas web en las cuales se pueda acceder mediante de enlaces de esta página web. La función de los enlaces introducidos en la página web es la de informar sobre la existencia de otras fuentes de información sobre el tema tratado en la página origen y no supone ninguna sugerencia o invitación al usuario a visitar las páginas web de destino. La Cresta Marlai, SL no es responsable del resultado obtenido a través de estos enlaces que no son controlados ni verificados por La Cresta Marlai, SL.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Lei Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, La Cresta Marlai, SL informa que los datos personales recogidos desde esta página web no serán registrados en ningún fichero ni serán objeto de ningún tipo de tratamiento, sin que serán utilizadas únicamente para atender las solicitudes de información de las personas que se dirijan a La Cresta Marlai, SL por este medio. Únicamente se incorporarán a los ficheros de La Cresta Marlai, SL con el consentimiento previo de los interesados y en ningún caso serán cedidas a terceros sin el consentimiento previo.
Avís legal